e-fatura

 1. e-Fatura
 2. e-Defter
 3. e-Arsiv

e-FATURA NEDİR?

e-Fatura Uygulaması elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, taraflar arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı biçimde sağlamak amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığınca oluşturulan bir uygulamadır.

e-Fatura düzenlemek isteyen mükellefler, yalnızca sistemde tanımlı olan alıcılara fatura düzenleyebilir. Aynı şekilde e-fatura almak isteyen mükellefler de yalnızca uygulama üzerinden fatura düzenleyen mükelleflerden fatura alabilirler. Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.e-Fatura sisteminde yer almayan mükellefler için kağıt fatura düzenlemeye devam edilecektir.

e-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

e-FATURA KULLANICISI OLMA ZORUNLULUĞU

Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Genişletildi!!! 454 nolu Tebliğ

Vergi Usul kanunu 454 No'lu Genel Tebliğ ile Elektronik Fatura ve Elektronik Defter Kullanma Zorunluluğu için aranan şartlar revize edilmiş ve kriterler oldukça daraltmış olup, belirlenen kriterler sürekli hale getirilmiştir. Ayrıca İhracat işlemleri de E-fatura kapsamına alınmıştır. Bu revizeler ile Elektronik Fatura ve Elektronik Defter kullanan mükellef sayılarının hızla artması hedeflenmiştir.

E-fatura zorunluluğunun kapsamına ilişkin olarak yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

1. E-fatura, e-defter zorunluluğuna ilişkin mevcut uygulama

Maliye Bakanlığı'nca (Gelir İdaresi Başkanlığı) daha önce yayımlanmış bulunan 421 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı işletmelere e-defter, e-fatura kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

Söz konusu Tebliğe göre;

a) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar

b) Bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar

c) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler

d) Bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,

e-fatura uygulamasına en geç 01.04.2014, e-defter uygulamasına ise 01.01.2015 tarihine kadar geçmek zorundadır. Dolayısıyla, e-fatura, e-defter sistemi halihazırda mükellefler tarafından uygulanmaktadır.

Zorunluluk kapsamında olmamasına karşın dileyen mükellefler de gerekli teknik altyapıyı kurmak ve Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan izin almak kaydıyla diledikleri zaman e-defter ve/veya e-fatura uygulamasına geçebilirler.

Gerek zorunluluk kapsamında olanlar gerekse gönüllü olarak e-defter, e-fatura uygulamasına geçilmesine ve uygulamanın şekline ilişkin usul ve esaslar ilgili Vergi Usul Kanunu genel tebliğlerinde ve kılavuzlarda açıklanmıştır.

2. Zorunluluk kapsamının genişletilmesine ilişkin genel tebliğ ile yapılan düzenlemeler

Maliye Bakanlığı'nca (Gelir İdaresi Başkanlığı) 20.06.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere kural olarak 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

b) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) lisans alan mükellefler.

c) Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

3. İhracat işlemlerinde de e-fatura uygulaması zorunluluğu getirilmiştir

454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince; e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11’inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, söz konusu faturalarını da 1/1/2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir.

1-) e-FATURA BAŞVURU SÜRECİ

e-fatura.gov.tr 'den başvuru yapabilirsiniz.

a. Mali mühür ve güvenlik sertifikası başvurusunda bulunmak için, www.kamusm.gov.tr ya da www.gib.gov.tr adreslerinden basvuru linklerine tıklanır ya da https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/mm.go adresine gidilir. Açılan sayfada ilgili alanları doldurarak başvuru gerçekleştirilir.

b. Gelen SMS onay kodu yazılarak işlem onaylanır.

c. İmzalama yöntemi seçilir. Islak İmzalı Başvuru Formu ara yüzünün seçilmesi durumunda formun çıktısı alınır ve imza yetkilisi tarafından imzalanıp, imza sirküleri ile birlikte fiziki posta yoluyla Kamu SM’ye gönderilir.

d. Kurum imza yetkilisinin e-İmza ya da Mobil İmzası var ise başvuru formu elektronik imza ile imzalanır.

e.Ödeme esnasında dekont açıklama alanına Başvuru Kodu yazılır.Yazmamanız durumunda, yaptığınız ödeme dikkate alınmayıp, sertifikanız üretilmeyecektir.

f. Talep edilen ürün ve hizmete uygun bedel, Kamu SM banka hesap numarasına yatırılır.

g. Talep edilen ürün ve hizmet bedeli Kamu SM hesabına geçtikten sonra Sertifika Üretim Süreci’ne başlanır.

2-) TESLİM SÜRECİ

Sertifika, üretimi tamamlandıktan sonra, iletişim adresine gönderilir.

Sertifika teslimi aşağıdaki adımlar izlenerek gerçekleştirilir:

a. Sertifikanın bulunduğu akıllı kart zarflanır.

b. Zarf içerisine kullanım talimatları yerleştirilir.

c. Masaüstü Kart Okuyucu ile birlikte paketlenir.

d. Paket imza yetkilisine kurye aracılığı ile iletilir. İleti sadece resmi kimlik ibrazı ile teslim edilir.

3-) PIN İŞLEMLERİ

Kurum, sertifika PIN işlemleri için www.kamusm.gov.tr web sayfası üzerinden Online İşlemler- Mali Mühür Elektronik Sertifika İşlemleri menüsünden giriş yaparak, PIN/PUK bilgisi butonunu tıklar.

4-) BİLGİ GÜNCELLEME SÜRECİ

Mali mühür sertifikası almış olan kurum ve mükelleflerin, telefon ve eposta gibi bilgileri www.kamusm.gov.tr web sayfası üzerinden Online İşlemler- Mali Mühür İşlemleri menüsünden giriş yapılarak, bilgi güncelleme butonu ile güncellenebilir.

Not: Online başvuru yapılamaması durumunda, E-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi ve FORM-001-008 Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi'ni doldurularak Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilir, manüel işlemler tamamlandıktan sonra, tüzel kişiler FORM-001-002 Elektronik Mali Mühür Sipariş Formu'nu gerçek kişiler FORM-001-014 Gerçek Kişi Elektronik Mali Mühür Sipariş Formu'nu doldurularak dekont ve imza sirküleri ile birlikte Kamu SM’ye gönderilerek başvuru süreci tamamlanır.

Yetkili kişinin İmza sirküleri ve imzalı başvuru formunuzu aşağıdaki adrese gönderiniz.

Kamu Sertifikasyon Merkezi TÜBİTAK Yerleşkesi P.K. 74,

Gebze 41470 Kocaeli Tel : (262) 648 18 18

e-FATURA KULLANIM YÖNTEMLERİ

1-) Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Portal Yöntemi

Portal Yöntemi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından www.efatura.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak sunulan bir e-fatura uygulaması hizmetidir. Bu yöntem ile faturalarınızı GİB Portal üzerinden manuel olarak oluşturabilir veya kendi bilgi işlem sisteminizde Başkanlığın belirlediği formatta oluşturup Portal hesabınıza yükleyebilirsiniz.

2-) Özel Entegrasyon Yöntemi

( Başvuru yaparken bu yöntemi seçiniz.Aksi taktirde başvurunuz kabul edildiği andan itibaren e-fatura kesmekle yükümlü olursunuz !!!)

Başkanlık'tan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemleri kullanarak da e-fatura uygulamasından yararlanabilirsiniz. Bu durumda mali mührünü ürettiren mükellefler, Başkanlık'tan özel entegrasyon izni almış kurumlara başvuru yaparak uygulamaya dahil olabilirler. Özel entegrasyon izni için başvuran mükelleflerin testleri devam etmekte olup, testlerini başarı ile tamamlayarak Başkanlık'tan özel entegrasyon izni alan kurumlar www.efatura.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

3-) Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu Yöntemi

Bu yöntem, kendilerine ait bilgi işlem sistemini Başkanlığın sistemine entegre ederek 7/24 kesintisiz bağlantı sağlayabilecek mükelleflerin kullanabilmeleri amacıyla geliştirilmiştir. Bu yönteme başvuran mükellefler başvuru dilekçelerinde e-Fatura uygulamasından entegrasyon yöntemi ile faydalanmak istediklerini belirmek zorundadırlar. Mükellefler isterler ise başvuru dilekçesinde belirtmek şartıyla, entegrasyon çalışmaları tamamlanana kadar Portal hesaplarının kapatılması talep edebilirler. Bu süre hiçbir hal ve koşulda 421 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen 31.12.2013 tarihini geçemez. Bu tarihe kadar entegrasyonunu tamamlayamayan mükellefler faturalarını GİB Portal üzerinden düzenlemek zorundadırlar.

GIB e-Fatura & MOD Entegrasyon

A-) MOD E-Fatura Connector

 • Sistem, kaynak israfını ve faturalama prosedürlerindeki giderleri azaltır.Nakit akışını hızlandırır.
 • Maliye Bakanlığı E-Fatura Standartları ile tamamen uyumludur.
 • Temel ve Ticari elektronik fatura türleri ile uyumludur.
 • Değişen mevzuata göre sürekli güncellenir.
 • MOD programında e-fatura kapsamına giren firmalar için Muhasebe’de Cari Kod, Önbüro’da Company Code tanımında e-fatura’ya dahil olup olmadığı belirtilir.Böylece sadece kayıtlı kullanıcılara e-Fatura kesilmesi sağlanır.
 • Önbüro ve Muhasebe Fatura kontrol listelerindeki süzme işlemleri ile tarihler arası kesilmiş olan e-Fatura ve kağıt fatura dökümleri istenilen zamanda alınabilir.
 • MOD e-Fatura modülü sayesinde Günsonunda veya ertesi gün e-fatura kapsamında olan müşteriler için dosya oluşturulur.Oluşturulan dosya XSD Şema kontrolünden geçilir ve böylece dosyada eksik bilgi olmaz. (XSD -XML Schema Definitions, XML verilerinin doğrulamasını yapan bir uygulamadır.)
 • UBL-TR XML formatında oluşturulan dosya GIB PORTAL sayfasına kullanıcı tarafından yüklenir.
 • Mali Mühür sertifikası ve Onay’ın ardından e-faturalar Alıcı’ya gönderilir.
 • Gönderilmiş olan e-faturalar daha sonradan Giden kutusundan takip edilebilir.
 • Kullanıcı kendisine gelen faturaları GIB PORTAL üzerindeki Gelen kutusunda görebilir, faturaları bilgisayarına indirip yazdırabilir.

B-) MOD E-Fatura ÖZEL Entegratör

 • MOD programı içerisinden fatura keserken Alıcı’nın efatura kapsamında olup olmadığı anlık sorgulanabilir.
 • Firmalar kendi Mali Mühürü yerine Özel Entegratörün Mali Mühürünü kullanmayı tercih edip bunun maliyetinden kurtulabilir (başvuru esnasında belirtilmelidir)
 • MOD programından KESİLEN E-FATURA’lar GIB PORTAL’a girmeden e-fatura sistemine gönderilir, İmzalanır ve Onaylanıp Alıcıya ulaştırılır.
 • GELEN E-FATURA’lar, bilgisayarınıza yüklenecek e-fatura modülü aracılığı ile Gelen kutusuna otomatik olarak düşer.
 • Ticari faturalar PORTAL’a girmeden e-fatura modülünden KABUL,İADE ya da RED edilebilir.
 • Dönem bazında tarihler arası Gelen-Giden e-faturalar listelenip PDF,Word,Excel formatına aktarılabilir.
 • Kullanıcı bazlı Kural ve Rapor tanımlamaları yapılabilir.
 • Gelen-Giden e-fatura’lar sizin adınıza arşivlenir.

MOD E-Fatura hakkında daha fazla detay ve ücretlendirme için lütfen ofisimizi arayınız.